Nie jesteś zalogowany
[email protected], Infolinia 61 66 88 588

Utylizacja produktów
W związku z obowiązywaniem "Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym", Spółka Komputronik w restrukturyzacji podjęła szereg działań zapewniających funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jesteśmy zarejestrowani w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (http://rzseie.gios.gov.pl) Nasz numer rejestrowy to Baza Danych o Odpadach: 000009602.

Zgodnie z ustawą każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt. Zabronione jest umieszczanie zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

Konsumenci kupujący produkty w Komputronik S.A. w restrukturyzacji mogą pozbywać się zużytego sprzętu w następujący sposób:

  • U sprzedawców detalicznych i hurtowych, którzy są obowiązani przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju co kupowany przez klienta.
  • W wyspecjalizowanych punktach zbierania - wyspecjalizowane punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzą selektywną i bezpłatną zbiórkę tego zużytego sprzętu z gospodarstw domowych. Wykaz tych punktów, wraz z adresami, znajduje się w urzędzie gminy odpowiednim dla danego rejonu (na stronach internetowych oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach informacyjnych w urzędach gmin).


Spółka Komputronik w restrukturyzacji została wpisana do rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów we wszystkich salonach firmowych właściwych ze względu na miejsce zbierania odpadów. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Poznania dostępny jest pod adresem: http://www.poznan.pl.Zgodnie z ustawą USTAWA z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że:

Art. 35.
1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:
1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.9)), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw do- mowych;
2) prowadzącym zakład przetwarzania;
3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania od- padów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.10)).
2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

Art. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieod- płatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Zwrotu zużytego sprzętu można dokonać także w punktach zbierania zużytego sprzętu.

W każdej gminie powinien znajdować się darmowy punkt zbiórki zużytego sprzętu. Informacja o najbliższych lokalizacjach na stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ponadto listę punktów zbierania zużytego sprzętu możesz znaleźć przez wyszukiwarkę internetową np.: https://www.google.pl/search?q=najbliższe+punkty+zbierania+elektrośmieci lub na poniższej stronie: http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa